LỘ TRÌNH CỦA DOANH NGHIỆP VỚI AMAZON FBA

TÀI LIỆU hướng dẫn bán hàng với amazon fba

đăng ký KHÓA học

Khóa đào tạo thực hành Amazon FBA (Hà Nội, ngày từ 14 đến 28/5/2021)

– Tổng quan bán hàng trên Amazon
– Thủ tục mở tài khoản Seller tại Amazon
– Các giấy tờ cần chuẩn bị trước khi bắt đầu đăng ký tài khoản.
– Hướng dẫn đăng ký tài khoản Payoneer.
– Hướng dẫn đăng ký tài khoản Amazon Seller.
– Các lỗi thường gặp phải khi đăng ký tài khoản Amazon Seller.
– Vấn đề bảo mật tài khoản Amazon Seller và quản lý rủi ro cho tài khoản.

– Chuẩn bị sản phẩm
– Quy trình gửi hàng vào kho và Listing sản phẩm
– Quy trình hoàn thiện đơn hàng với FBA
– Hướng dẫn quảng cáo (cơ bản)

– Chuẩn bị sản phẩm
– Quy trình gửi hàng vào kho và Listing sản phẩm
– Quy trình hoàn thiện đơn hàng với FBA
– Hướng dẫn quảng cáo (cơ bản)

Số lượng học viên tối đa: 30

Khóa đào tạo thực hành Amazon FBA (Hà Nội, ngày từ 11 đến 25/6/2021)

– Tổng quan bán hàng trên Amazon
– Thủ tục mở tài khoản Seller tại Amazon
– Các giấy tờ cần chuẩn bị trước khi bắt đầu đăng ký tài khoản.
– Hướng dẫn đăng ký tài khoản Payoneer.
– Hướng dẫn đăng ký tài khoản Amazon Seller.
– Các lỗi thường gặp phải khi đăng ký tài khoản Amazon Seller.
– Vấn đề bảo mật tài khoản Amazon Seller và quản lý rủi ro cho tài khoản.

– Chuẩn bị sản phẩm
– Quy trình gửi hàng vào kho và Listing sản phẩm
– Quy trình hoàn thiện đơn hàng với FBA
– Hướng dẫn quảng cáo (cơ bản)

– Chuẩn bị sản phẩm
– Quy trình gửi hàng vào kho và Listing sản phẩm
– Quy trình hoàn thiện đơn hàng với FBA
– Hướng dẫn quảng cáo (cơ bản)

Số lượng học viên tối đa: 30

Khóa đào tạo thực hành Amazon FBA (Hà Nội, ngày từ 16 đến 30/7/2021)

– Tổng quan bán hàng trên Amazon
– Thủ tục mở tài khoản Seller tại Amazon
– Các giấy tờ cần chuẩn bị trước khi bắt đầu đăng ký tài khoản.
– Hướng dẫn đăng ký tài khoản Payoneer.
– Hướng dẫn đăng ký tài khoản Amazon Seller.
– Các lỗi thường gặp phải khi đăng ký tài khoản Amazon Seller.
– Vấn đề bảo mật tài khoản Amazon Seller và quản lý rủi ro cho tài khoản.

– Chuẩn bị sản phẩm
– Quy trình gửi hàng vào kho và Listing sản phẩm
– Quy trình hoàn thiện đơn hàng với FBA
– Hướng dẫn quảng cáo (cơ bản)

– Chuẩn bị sản phẩm
– Quy trình gửi hàng vào kho và Listing sản phẩm
– Quy trình hoàn thiện đơn hàng với FBA
– Hướng dẫn quảng cáo (cơ bản)

Số lượng học viên tối đa: 30

Khóa đào tạo thực hành Amazon FBA (Hà Nội, ngày từ 13 đến 27/8/2021)

– Tổng quan bán hàng trên Amazon
– Thủ tục mở tài khoản Seller tại Amazon
– Các giấy tờ cần chuẩn bị trước khi bắt đầu đăng ký tài khoản.
– Hướng dẫn đăng ký tài khoản Payoneer.
– Hướng dẫn đăng ký tài khoản Amazon Seller.
– Các lỗi thường gặp phải khi đăng ký tài khoản Amazon Seller.
– Vấn đề bảo mật tài khoản Amazon Seller và quản lý rủi ro cho tài khoản.

– Chuẩn bị sản phẩm
– Quy trình gửi hàng vào kho và Listing sản phẩm
– Quy trình hoàn thiện đơn hàng với FBA
– Hướng dẫn quảng cáo (cơ bản)

– Chuẩn bị sản phẩm
– Quy trình gửi hàng vào kho và Listing sản phẩm
– Quy trình hoàn thiện đơn hàng với FBA
– Hướng dẫn quảng cáo (cơ bản)

Số lượng học viên tối đa: 30