XIN CHÀO!

Bạn đang đăng ký tham dự Chương trình đào tạo Amazon tổ chức tại 

tỉnh Ninh Bình vào ngày 20-09-2022 với sự phối hợp của :

  •  Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình.
  • Sở Công Thương tỉnh Hà Nam.
  • Sở Công Thương tỉnh Nam Định.