XIN CHÀO!

Bạn đang đăng ký tham dự Chương trình đào tạo Amazon tổ chức tại 

TP. Hà Nội vào ngày 23-09-2022 với sự phối hợp của :

  • Hiệp Hội Làng nghề Việt Nam
  • Viện nghiên cứu Mỹ thuật Ứng dụng.